مصاحبه تشخیصی در ۳۰ دقیقه

دقیقه 1 : خودتان را به مراجع معرفی کنید  و از مراجع بخواهید که دوست دارد چگونه مورد خطاب قرار گیرد دقیقه 2 تا 4 : گوش دهید  صحبت های فرد بخش اعظم وضعیت روانی خود را نشان می دهد دقیقه 5 تا 12 : سابقه بیماری فعلی را برسی کنید سوال های شما باید ملاک های DSM 5 را دنبال کند و  همچنین سابقه روانپزشکی قبلی مراجع را بپرسید دقیقه 13 تا 17 : مرور سیستم ها مرور سیستم های روانپزشکی مرور مختصر بر علایم روان پزشکی رایج شامل خلق روان پریشی اضطراب افکار وسواسی و اعمال وسواسی سانحه تجزیه دل مشغولی...
ادامه مطلب