لایه ها

  • {{ spacify(object.name) || spacify(object.type) }}
  • هنوز لایه ای انتخاب نشده .

History

  • {{ spacify(item.name) }}
  • هنوز چیزی در تاریخچه ثبت نشده .

بازکردن تاریخچه لایه ها ذخیره
{{ getCurrentZoom() }}%
اندازه شدن صفحه سایز اورجینال