ادامه دادن را ادامه بدهید

مرغ مورچه خواری که در کشور آرژانتین زیاد به چشم میخورد آشیانه خود را به شکل تنور میسازد و به همین خاطر در این کشور به <<مرغ تنور>> مشهور است.چندسال پیشدیک جفت از این پرندگان بر بالای بنای یادبود که زینت بخش میدان شهر <<بوینوس آیرس>> بود، از گل و برگ خانه ی تنوری شکل خود را ساخته بود.سپس چند نفر از کارگران شهرداری این لانه را ویران کردند.سال بعد، همان پرندگان بازگشتند و دوباره در همان جا شروع به ساختن لانه کردند.باردیگر کارگران شهرداری آشیانه را پایین...
ادامه مطلب