بیش فعالی یا نقص توجه (ADHD)

اختلال نقص توجه/بیش فعالی چیست؟ ADHD مخفف اختلال نقص توجه/بیش فعالی میباشد. این واژه معمولاً براي توصیف آن دسته از کودکانی مورد استفاده قرار میگیرد که در سه حیطه اصلی زیر مشکل دارند: 1 -رفتار بیش از حد فعال (بیش فعالی) 2 -رفتار تکانشی 3 -نقص توجه از آنجائی که کودکان ADHD بیش از حد فعال و تکانشی هستند، معمولاً جهـت سـازگاري در مدرسه دچار مشکل میشوند. آنها ممکن است همچنین در ارتباط بـا سـایر کودکـان نیـز مشکلاتی داشته باشند. در صورتی که این کودکان و خانوادههایشـان کمـکهـاي لازم...
ادامه مطلب