پیروزی
توماس_ادیسون
زندگی توماس ادیسون مملو از هدف بود‌.اما مواقعی که در مورد دست اوردها و موفقیت هایش صحبت میکرد میگفت : عوامل مهم اختراع را میتوان در چند جمله به شرح زیر خلاصه کرد : باید در مورد اینکه به دنبال ...
توسط
تومان