ناامید نشدن
در راستای هدف
سال ها قبل در یونان باستان یک مسافر در جاده به مرد سالمندی برخورد کرد و پرسید ک چگونه می تواند به قلّه ی «المپیوس» برود؟؟؟ پیرمرد؛ که بر حسب اتفاق، همان «سقراط» بود جواب داد:(( اگر به راستی می ...
توسط
تومان