مانع

در زمان های قدیم پادشاهی تخته سنگی را در وسط جاده قرار داد و برای اینکه عکس العمل مردم ببیند خودش را درجایی مخفی کرد.بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت از کنار تخته سنگ می گذشتند،بسیاری هم غرولند میکردند که این چه شهری است که نظم ندارد،حاکم شهر عجب مرد بی عرضه ای است.باوجود این هیچکس تخته سنگ را از وسط برنمیدارد.نزدیک غروب یک روستایی که پشتش بارمیوه و سبزیجات بود به سنگ نزدیک شد.بارهایش را زمین گذاشت و بار زحمتی که بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را...
ادامه مطلب