به کودکان خود زندگی کردن را بیاموزیم

مهارت زندگی برای کودکان بسیار مهم است. ارزش های زندگی را به کودکان بیاموزیم؛ ارزش هایی که از هر علم و درس و دانشی برای کودکان و زندگی آیندیشان مفید تر استکودکان نه مجرم اند و نه دشمن ما آن ها موجودات کوچکی اند که در دنیای پرقانون ما گیج و بی پناهند. به آن ها زندگی کردن بیاموزید، مبادا با سختگیری به جایی برسند که فقط زنده اند و نیاموختند چگونه زندگی کنند.#بخششیکی از تعالیم مذهبی این است که بخشنده باشیم به توصیه دینمان اگر ما خطا های دیگران را ببخشیم خداوند گناهان مارا...
ادامه مطلب