روان پریشی
روانپریشیی
برخی از انواع روان پریشی بر اثر شرایط و موقعیت‌های ویژه‌ای به‌وقوع می‌پیوندند.
روانپریش
روانپریشها خطرناک‌ترین و کشنده‌ترین اختلال شخصیتی را دارند. _روانپریش در محل کار بیشتر روانپریش‌ها زندگی عادی دارند. آن‌ها خانواده و شغل دارند. موقعیت شغلی رهبری  و ریاست کسب و کارها به طور قابل توجهی در اختیار روانپریش‌ها قرار دارد. جذابیت ...
توسط
تومان