حقایق جالب درباره روانپریش ها

روانپریشها خطرناک‌ترین و کشنده‌ترین اختلال شخصیتی را دارند._روانپریش در محل کاربیشتر روانپریش‌ها زندگی عادی دارند. آن‌ها خانواده و شغل دارند. موقعیت شغلی رهبری  و ریاست کسب و کارها به طور قابل توجهی در اختیار روانپریش‌ها قرار دارد.جذابیت آن‌ها شبکه حرفه‌ای ایجاد می‌کند و می‌توانند دیگران را متقاعد به سرمایه‌گذاری یا خرید محصولشان کنند. با وجود عادی بودن با مشتریان، ماهیت سمی آن‌ها اغلب در محل کار رو می‌شود. آن‌ها همکار بدی هستند که اغلب به سایر کارمندان...
ادامه مطلب