دکمه

.jpg - دکمه
می گویند سالها قبل در یک روز سرد وقتی ملکه انگلیس از پنجره قصرش به بیرون نگاه میکرد مشاهده کرد که برخی سربازان محافظ قصر آب بینی خود را که از سرما جاری شده است با آستین خود پاک می کنند.او از این کار ناراحت شد و دستور داد روی آستین سربازان یک سری دکمه بدوزند تا سربازان نتوانند از آستین خود برای پاک کردن آب بینی استفاده کنند، به تدریج وجود دکمه روی آستین جزء لاینفک لباس های نظامی درآمد.سالها بعد وقتی ارتش آمریکا اعلام کرد که هرکسی کاهشی در هزینه های نظامی کند پاداش مناسبی...
برچسب ها: