درک
زندگی کردن
مهارت زندگی برای کودکان بسیار مهم است. ارزش های زندگی را به کودکان بیاموزیم؛ ارزش هایی که از هر علم و درس و دانشی برای کودکان و زندگی آیندیشان مفید تر است کودکان نه مجرم اند و نه دشمن ما ...
توسط
تومان