جنبه های غیر اخلاقی
اخلاق
"افراد معمولا دست به اعمال ناپسند نمی‌زنند مگر آنکه جنبه‌های غیراخلاقی آن اعمال را برای خودشان توجیه کرده باشند." این حالت "غیرفعال کردن کنترل درونی" است. "بندورا" استاد دانشگاه استنفورد هیتلر مشروبات الکلی مصرف نمیکرد و سیگار نمی‌کشید و عاشق ...
توسط
تومان