سرزمین اژدها

قرن های پیش هنگامی که طراحان اولیه نقشه های جغرافیایی به سرزمین ناشناخته ایی برمیخوردند روی نقشه ها از جنس پوست  بز یا آهو در محل و موقعیت سرزمین جدید اقدام به کشیدن تصویر یک اژدها می کردند.این علامت به کاشفین هشدار می‌داد که ورود به این سرزمین ناشناخته بستگی به میزان خطر پذیری خود آنان دارد.برخی از کاشفین از ورود به سرزمین های جدید خودداری میکردند و عده ایی که ماجراجوتر بودند این علامت را به مثابه‌ی یک فرصت تلقی میکردند و وارد سرزمین های جدید می شدند.   نکته : اما نکته...
ادامه مطلب