آمار اختلالات روانی (mental-disorders)

بیماری روحی و روانیهمه ما دوره هایی از غمگینی و احساس پایین بودن خلق را تجربه کرده ایم، همچنین همگی فیلمهایی با مضامین دیوانگانی که دیگران را شکنجه میدهند دیده ایم، حتی بسیار پیش آمده که جک هایی در رابطه با این افراد میگوییم اما آیا واقعا درک درستی از این بیماری داریم یا خیر؟بیماری روانی میتواند به عنوان تغییر وضعیت سلامتی تعریف شود که میتواند باعث اختلال در تفکر، احساسات و یا رفتار فرد شود و در عملکرد بیمار اختلال ایجاد میکند.همانند بسیاری از بیماریها، این...
ادامه مطلب

بیش فعالی یا نقص توجه (ADHD)

اختلال نقص توجه/بیش فعالی چیست؟ ADHD مخفف اختلال نقص توجه/بیش فعالی میباشد. این واژه معمولاً براي توصیف آن دسته از کودکانی مورد استفاده قرار میگیرد که در سه حیطه اصلی زیر مشکل دارند: 1 -رفتار بیش از حد فعال (بیش فعالی) 2 -رفتار تکانشی 3 -نقص توجه از آنجائی که کودکان ADHD بیش از حد فعال و تکانشی هستند، معمولاً جهـت سـازگاري در مدرسه دچار مشکل میشوند. آنها ممکن است همچنین در ارتباط بـا سـایر کودکـان نیـز مشکلاتی داشته باشند. در صورتی که این کودکان و خانوادههایشـان کمـکهـاي لازم...
ادامه مطلب