بیش فعالی
اختلالات روانی
بیماری روحی و روانی همه ما دوره هایی از غمگینی و احساس پایین بودن خلق را تجربه کرده ایم، همچنین همگی فیلمهایی با مضامین دیوانگانی که دیگران را شکنجه میدهند دیده ایم، حتی بسیار پیش آمده که جک هایی در ...
Negar_20191006_194303
اختلال نقص توجه/بیش فعالی چیست؟ ADHD مخفف اختلال نقص توجه/بیش فعالی میباشد. این واژه معمولاً براي توصیف آن دسته از کودکانی مورد استفاده قرار میگیرد که در سه حیطه اصلی زیر مشکل دارند: 1 -رفتار بیش از حد فعال (بیش ...
توسط
تومان