ایا میدانید
۲c0debcf8af8bf7f33097cb6626040f9
نـه تـنـها سـاخـتـار مغز زنان و مردان با یکدیگر متفاوت می باشد، بلکه مـردان و زنان از مغزشان بطـرز مــتفاوتی استفاده میکنند.
توسط
تومان