انسانیت
Negar_20191003_130619
بهترین مدرک تحصیلی جهان چیست ؟؟؟ دکتر ویکتور فرانکل؛ تنها کسی بود که موفق شد از زندان آشويتس در لهستان معروف به قتلگاه آدم سوزی فرار کند، او در نامه‌ا‌‌ی‌ خطاب به معلمان سراسر جهان برای تمام تاریخ اینگونه می ...
توسط
تومان