اگر شما نه، پس چه کسی؟؟

شما نه پس چه کسی 156 1280x720 1024x576 300x300 - اگر شما نه، پس چه کسی؟؟
پروفسور آبراهام مازلوعادت داشت که از دانشجویان خود سوال هایی بکند:رمان بعدی را کدامیک از شما به رشته تحریر در خواهد آورد؟ کدام یک از شما جای آلبرت شوایترز را خواهد گرفت؟دانشجویان با شنیدن این جور سوال ها از شرم سرخ میشدند،دست و پای خود را گم میکردند و میزدند زیر خنده.روانشناس بلند آوازه سپس در مورد جدی بودن حرف های خود صحبت میکرد و می افزود:((اگرشما ننویسید،پس چه کسی خواهد نوشت؟))نکته ایی قابل تامل:اگر شما نه، پس چه کسی؟؟؟اگرامروز نه،پس کِی...اگر انجام ندهی پس چه کسی...