فروشگاه

نمایش 181–205 از 205 نتیجه

 • اثربخشی درمان آدلری بر علایم بالینی و رضایت از زندگی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

  5,000 تومانتعداد فروش : 1
 • اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎﻧﮕﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ مبتنی ﺑر ذهن آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی اجتماعی و افسردگی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺷﻐﻞ ﻣﺎﻳﺮز _ ﺑﺮﻳﮕﺰ (MBTI)

  5,000 تومانتعداد فروش : 1
 • اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش سوگیری توجه و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری شهر اصفهان

  5,000 تومانتعداد فروش : 1
 • بررسی تأثیر فراشناخت درمانی گروهی بر اضطراب مراقبین بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی بستری

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی مدیریت شناختی رفتاری استرس بر علایم نورولوژیک

  5,000 تومانتعداد فروش : 1
 • مقایسه توجه انتخابی در فازهای مختلف اختلال دوقطبی نوع یک و افراد عادی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی برمیزان کفایت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نارسایی توجه

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در ترکیب با دارودرمانی در مقایسه با دارودرمانی بر افسردگی و خشم بیماران مبتلا به افسرده خویی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮوری اﺛﺮات ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺣﺎﻓﻈﻪ: ﻧﻘﺶ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی ﺟﻨﺴﯽ

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ادراک دﻳﺪاری ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ /ﺑﻴﺶﻓﻌﺎﻟﻲ

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اختلال کیفیت خواب دانشجویان براساس چرخه های زیستی شبانه روزی: نقش حساسیت به تقویت و جنسیت

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • مقایسه کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و دوقطبی II

  5,000 تومانتعداد فروش : 2
 • ماتم و مالیخولیا زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 0
 • کارکرد رویا زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 0
 • آینده یک پندار زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 0
 • هذیان و رویا زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 1
 • روشنگری جنسی کودکان زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 0
 • ورای اصل لذت زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 0
 • ضمیر ناخودآگاه زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 1
 • موسی و یکتاپرستی زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 0
 • تمدن و ملالتهای آن زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 0
 • توتم و تابو زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اشتباهات لُپی زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 0
 • تعبیر خواب زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 0