پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان تصویرسازی ذهنی دستوری و بازپردازش (IRRT) بر کابوسهای شبانه و افکار خودکشی دختران با سوءسابقه جنسی انجام پذیرفته است. طرح این پژوهش، دو گروهی با پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل میباشد. ابزارهای این پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه افکار خودکشی بک، پرسشنامه شاخص شدت کابوس و رویاهای آشفته کراکوف و بسته درمانی IRRT اسموکر. جهت انجام این پژوهش، ۸۱ نفر از دختران با سوءسابقه جنسی که از کابوسهای شبانه و افکار خودکشی بالا در رنج بودند، در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند پیش از مداخلات، پیش آزمون بعمل آمد. ۶ جلسه روش IRRT بهطور انفرادی بر روی اعضای گروه آزمایشی اجرا در حالیکه این امر درباره اعضای گروه کنترل انجام نگرفت. پس از اجرای روش IRRT ، مجدداً کابوسهای شبانه و افکار خودکشی هر دو گروه مورد اندازهگیری قرار گرفت. از تحلیل کوواریانس برای تحلیل داده ها استفاده شد. F <0/ محاسبه شده، در سطح ۰۰۰۸ P ، تفاوت معنادار را در کابوسهای شبانه و افکار خودکشی هر دو گروه نشان داد. این پژوهش در همگرایی با نتایج پژوهشهای مشابه بیانگر این واقعیت است، روش IRRT نقش مؤثری در کاهش کابوسهای شبانه و افکار خودکشی دختران با سوءسابقه جنسی داشته است.
واژگان کلیدی: درمان تصویرسازی ذهنی دستوری و بازپردازش؛ کابوسهای شبانه؛ افکار خودکشی؛ سابقه سوءجنسی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابوس شبانه و اقدام به خودکشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

فاطمه سعید

Got something to discuss?