خودکشی یکی از معضلات بهداشت روانی در دانشجویان است که در دهههای اخیر روند رو به افزایشی داشته است. با توجه به این امر میتوان با شناخت عوامل موثر و پیشبین در افکار خودکشی دانشجویان در فهم جنبههای مثبت و رفتارهای سازگارانه آنان کمک کرد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه کیفیت زندگی، معنویت و تابآوری با افکار خودکشی در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی رازی کرمانشاه انجام گرفت. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیهی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشجو به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای از میان آنها انتخاب شد. برای ۰۲۲ دانشگاه رازی کرمانشاه بود، که نمونهای به حجم استفاده شد. برای Ghobari و تجربیات معنوی ، کیفیت زندگی، مقیاس تابآوری ،Beck جمعآوری دادهها از مقیاس افکار خودکشی تحلیل دادهها از شاخصهای آماری، میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی و تابآوری و معنویت با افکار خودکشی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای پیشبین توان پیشبینی افکار خودکشی را دارند. نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت که شناخت مسائل و مشکلات روان شناختی در فهم خودکشی و افکار مربوط به آنها نقش مهمی ایفا میکنند.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “معنویت و تاب آوری با افکار خودکشی در دانشجویان ،رابطه کیفیت زندگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

فرشاد فرجاد

Got something to discuss?