دانلود رایگان

by هستی مدیرروستا
0 فروش
تاریخ انتشار : آبان ۶, ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی : آبان ۶, ۱۳۹۷
حجم فایل : 287 کیلوبایت

در این پژوهش به بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (Mindfulness-Based Cognitive Therapy)(MBCT) ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران آﺳﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﺳﻢ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺳﺎﯾﮑﻮﺳـﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ اﺿـﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ آﻏﺎزﮔﺮ و ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦ آﮔـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

هستی مدیرروستا

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.