ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی درس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی, ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دانش آموزان ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ۱۶۴ آزمودنی, ۸۳ دانش آموز دختر ۸۱ داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﺴﺮ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺧﻮﺷﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. آزمودنی ها پرسشنامه های “مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر” , “ﺳﯿﺎﻫﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی یادگیری زبان و “ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ،” و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ “آزﻣﻮن ﻣﻌﻠﻢﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ”را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ . ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی، راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد .و ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽدار وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و آزﻣﻮن ﺑﺘﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰﺷﯽ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و اﻧﮕﯿﺰشدروﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی، راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ زﺑﺎن ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ﻧﻘﺶ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی، ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

هستی مدیرروستا

Got something to discuss?