هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ مزاحمت های سایبری با آسیب پذیری روانی و افکار خودکشی، در دانشجویان دختر و پسر بود. روش پژوهش از نوع همبستگی است. نمونۀ مورد مطالعه، ۱۲۰ نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ از بین دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه لرستان انتخاب شده و در این پژوهش شرکت کردند. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های اطالعات جمعیت شناختی، آسیب پذیری روانی، افکار خودکشی و مزاحمت سایبری استفاده شد. داده های جمع آوریشده نیز با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و z فیشر تحلیل شد. نتایج نشان داد، در میزان همبستگی نمرۀ کلی افکار خودکشی با زیرمؤلفه های مزاحمت سایبری (قلدری و قربانی) بین دو گروه، تفاوت معنی داری وجود دارد و همچنین بین دو گروه، در متغیرهای آمادگی برای خودکشی با قربانی و تمایل به خودکشی واقعی با قلدری، تفاوت معنی داری وجود دارد. درمجموع، نتایج این پژوهش نشان میدهد که ممکن است مزاحمت های سایبری، افکار خودکشی و آسیبپذیری روانی را به دنبال داشته
باشد و میزان افکار خودکشی در بین دختران نسبت به پسران تفاوت معنی داری دارد؛ بنابراین مزاحمت سایبری میتواند یک عامل خطر بین فردی باشد که در افزایش احتمال افکار مرتبط با خودکشی به ویژه در دانشجویان نقش دارد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه مزاحمت های سایبری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

ساحل شرف زاده

Got something to discuss?