دانلود رایگان

by هستی مدیرروستا
0 فروش
تاریخ انتشار : مهر ۱۸, ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی : مهر ۱۸, ۱۳۹۷
حجم فایل : 205 کیلوبایت

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ادراک دﻳـﺪاری ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﺗﻮﺟـﻪ داﻧـﺶآﻣـﻮزان ﻣﺒـﺘ ﻼ ﺑـﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ/ ﺑﻴﺶﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﻴﺶآزﻣـﻮ ن -ﭘـﺲآزﻣـﻮن ﺑـﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑـﻮد. ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎری اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ را ﻛﻠﻴـﻪی داﻧـﺶآﻣـﻮزان ﭘﺴـﺮ دارای اﺧـﺘﻼل ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟـﻪ/ بیش فعالی که در مقطع پیش دبستانی شهر اردبیل در سال تحصیلی ۹۵_۹۶ مشغول به تحصیل بودند تشکیل داد, که از بین آنها تعداد ۳۰ نفر به شیوه ی غربالگری, پس از مصاحبه ی بالینی ساختمند انتخاب و به طور تصادفی و با نسبت های مساوی در ﮔﺮوهﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷـﺎﻣ ﻞ آزﻣﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﺰ-ﭘﻴﺮون و ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪهی ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪﺑﻨﺪی ﻛﺎﻧﺮز واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮد. داده های ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪ آﻣﻮزش ادراک دﻳﺪاری ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲداری وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ادراک دﻳﺪاری در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ/ ﺑﻴﺶﻓﻌﺎﻟﻲ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

هستی مدیرروستا

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.