نوروسایکولوژی (عصب شناسی)

مشاهده همه 5 نتیجه

 • ﻧﻘﺶ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی، ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی مدیریت شناختی رفتاری استرس بر علائم نورولوژیک بیماران مبتلا به سرگیجه ی روان تنی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • تاثیر نوروفیدبک بر پرخاشگری و نشان های بالینی وسواس بی اختیاری دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه فزون کنشی

  5,000 تومانتعداد فروش : 1
 • تحولات تکاملی اعصاب(نوروساینس) از آغاز تا به امروز

  5,000 تومانتعداد فروش : 1
 • اثربخشی مدیریت شناختی رفتاری استرس بر علایم نورولوژیک

  5,000 تومانتعداد فروش : 1