مقالات

نمایش 1–30 از 67 نتیجه

 • اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا CDAS(در نمونه ایرانی )

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • درمان افسردگی با دعا و نیایش

  5,000 تومانتعداد فروش : 1
 • رابطه هوش هیجانی,خودپنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • بررسی تاثیر مصرف طولانی مدت بنزودیازپین ها (از گروه آرامبخش خواب آور ها ) بر ابزار هیجان ,مهارتهای شناختی فرا شناختی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • امادگی برای-خیانت زناشویی نقش شیوه های تربیتی والدین و سبک دلبستگی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • رابطه میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر دلبستگی ناایمن، ترس از صمیمیت و اعتیاد به شبکه های اجتماعی در نوجوانان دارای سابقه خودکشی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • درمان بومی اختلالات افسردگی مزمن

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • تاثیر آموزش هوش معنوی بر میزان گرایش به تفکر انتقادی و خلاقیت هیجانی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • تاثیر شن بازی بر رشد شناختی کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر

  3,500 تومان 3,000 تومانتعداد فروش : 0
 • تفکیک نهادی و نابرابری در آموزش و پرورش ایران (مطالعۀ موردی: دبیرستان های متوسطۀ نظری شهر ارومیه)

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی هیپنوتراپی بر افسردگی اساسی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Designing and implementing a test for measuring cultural dimensions in primary school

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • بررسی رابطه مزاحمت های سایبری

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی لمس بر کاهش افسردگی کودکان

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • رابطه اختلال جسمانی سازی با عزت نفس، بی خوابی و افکار پارانوئید در دانشجویان

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • شیوع افکار و اقدام به خودکشی و عوامل خطر مرتبط با آن در دانشجویان ایرانی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • کابوس شبانه و اقدام به خودکشی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Effects of novel antidepressant drugs on mesenchymal stem cell physiology

  4,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی موسیقی درمانی بر بهبود افسردگی، کیفیت زندگی و شادکامی زنان مبتلا به افسردگی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • بررسی اثرات سه روش درمان شناختی_رفتاری, دارو درمانی و ترکیبی از دو روش فوق در درمان افسردگی اساسی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • منشا اجتماعی بیماری افسردگی زنان

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • معنویت و تاب آوری با افکار خودکشی در دانشجویان ،رابطه کیفیت زندگی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اختلال خواندن (دیسلکسیا)

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • تاثیر روان درمانی بین فردی بر درمان افسردگی نوجوانان: مطالعه موردی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • motivational class climate, motivation and academic success in university students

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • خودجرحی بدون خودکشی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی: انگیزهها و احتمال خودکشی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • تأثیر مداخله آموزشى بر افزایش خودکارآمدى و آگاهى زنان براى پیشگیرى از خشونت خانگى

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • ﻧﻘﺶ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی، ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان

  5,000 تومانتعداد فروش : 0