مقالات رایگان

نمایش 31–60 از 64 نتیجه

 • Cognitive Behavioural Therapy for schizophrenia – outcomes for functioning, distress and quality of life: a meta-analysis

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Insomnia Disorder

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Anxiety, Stress, Coping

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر علائم افسردگی؛ اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به اختلال بی اشتهایی عصبی: مورد پژوهی چهار بیمار

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب و علائم جسمانی مبتلایان آسم

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی مدیریت شناختی رفتاری استرس بر علائم نورولوژیک بیماران مبتلا به سرگیجه ی روان تنی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • تاثیر نوروفیدبک بر پرخاشگری و نشان های بالینی وسواس بی اختیاری دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه فزون کنشی

  5,000 تومانتعداد فروش : 1
 • تحولات تکاملی اعصاب(نوروساینس) از آغاز تا به امروز

  5,000 تومانتعداد فروش : 1
 • مقایسه سبک زندگی بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی و افراد سالم

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • مقایسه ویژگی های شخصیتی زنان مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و زنان غیرمبتلا

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • بررسی ارتباط کیفیت خواب با تعادل در دانشجویان در معرض محرومیت از خواب

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثر بخشی طرح واره درمانی هیجانی برشدت و فراوانی علائم جسمی وکیفیت زندگی بیمارن مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی درمان آدلری بر علایم بالینی و رضایت از زندگی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

  5,000 تومانتعداد فروش : 1
 • اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎﻧﮕﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ مبتنی ﺑر ذهن آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی اجتماعی و افسردگی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺷﻐﻞ ﻣﺎﻳﺮز _ ﺑﺮﻳﮕﺰ (MBTI)

  5,000 تومانتعداد فروش : 1
 • اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش سوگیری توجه و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری شهر اصفهان

  5,000 تومانتعداد فروش : 1
 • بررسی تأثیر فراشناخت درمانی گروهی بر اضطراب مراقبین بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی بستری

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی مدیریت شناختی رفتاری استرس بر علایم نورولوژیک

  5,000 تومانتعداد فروش : 1
 • مقایسه توجه انتخابی در فازهای مختلف اختلال دوقطبی نوع یک و افراد عادی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی برمیزان کفایت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نارسایی توجه

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در ترکیب با دارودرمانی در مقایسه با دارودرمانی بر افسردگی و خشم بیماران مبتلا به افسرده خویی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮوری اﺛﺮات ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺣﺎﻓﻈﻪ: ﻧﻘﺶ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی ﺟﻨﺴﯽ

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ادراک دﻳﺪاری ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ /ﺑﻴﺶﻓﻌﺎﻟﻲ

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اختلال کیفیت خواب دانشجویان براساس چرخه های زیستی شبانه روزی: نقش حساسیت به تقویت و جنسیت

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • مقایسه کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و دوقطبی II

  5,000 تومانتعداد فروش : 2
 • ماتم و مالیخولیا زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 0
 • کارکرد رویا زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 0
 • آینده یک پندار زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 0
 • هذیان و رویا زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 1
 • روشنگری جنسی کودکان زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 0