مقالات رایگان

نمایش 1–30 از 64 نتیجه

 • رابطه اختلال جسمانی سازی با عزت نفس، بی خوابی و افکار پارانوئید در دانشجویان

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • شیوع افکار و اقدام به خودکشی و عوامل خطر مرتبط با آن در دانشجویان ایرانی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • کابوس شبانه و اقدام به خودکشی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Effects of novel antidepressant drugs on mesenchymal stem cell physiology

  4,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی موسیقی درمانی بر بهبود افسردگی، کیفیت زندگی و شادکامی زنان مبتلا به افسردگی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • بررسی اثرات سه روش درمان شناختی_رفتاری, دارو درمانی و ترکیبی از دو روش فوق در درمان افسردگی اساسی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • منشا اجتماعی بیماری افسردگی زنان

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • معنویت و تاب آوری با افکار خودکشی در دانشجویان ،رابطه کیفیت زندگی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اختلال خواندن (دیسلکسیا)

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • تاثیر روان درمانی بین فردی بر درمان افسردگی نوجوانان: مطالعه موردی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • motivational class climate, motivation and academic success in university students

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • تأثیر مداخله آموزشى بر افزایش خودکارآمدى و آگاهى زنان براى پیشگیرى از خشونت خانگى

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • ﻧﻘﺶ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی، ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • نفش باورهای خودکارآمدی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • بررسی وضعیت سلامت روان و مهارت های مقابله ای در زنان سرپرست خانوار شهر بیرجند

  رایگانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی آموزش مهارت های فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی والدگری و مشکلات رفتاری کودکان در زنان سرپرست خانوار شهر یزد

  رایگانتعداد فروش : 0
 • Body Image and Eating Problems

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Investigating the correlation between early maladaptive schemas and clinical symptoms in patients with major depressive disorder with and without psychotic features

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Introducing Transthyretin as a Differen- tially Expressed Protein in Washing Subtype of Obsessive- Compulsive Disorder

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • A Comparison of Autistic Like Traits in the Relatives of Patients with Autism and Schizophrenia Spectrum Disorder

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • بررسی مقایسهای راهبردهای مقابلهای و تاب آوری در زنان مطلقه و غیر مطلقه

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • بررسی تأثیر برنامه ارتقای تاب آوری و مدیریت استرس بر بهزیستی روانشناختی, معنای زندگی, خوش بینی و رضایت از زندگی زنان بی سرپرست

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Socio‑demographic Characteristics of Trans-s-exuals Referred to the Forensic Medicine Center in Southwest of Iran

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Role of Emotional Dysregulation and Childhood Trauma in Emotional Eating Behavior

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Genetic pathways to posttraumatic stress disorder and depression in children: Investigation of catechol-O-methyltransferase (COMT) Val158Met using different PTSD diagnostic models

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Emotion regulation in social anxiety and depression: a systematic review of expressive suppression and cognitive reappraisal

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Relationship of social anxiety, body image perception and depression with bulimia nervosa and anorexia nervosa in youth

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Aggression, Social Stress, and the Immune System in Humans and Animal Models

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Aggression, emotional self-regulation, attentional bias, and cognitive inhibition predict risky driving behavior

  2,000 تومانتعداد فروش : 0