روانشناسی عمومی

نمایش 1–30 از 40 نتیجه

 • رابطه هوش هیجانی,خودپنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • امادگی برای-خیانت زناشویی نقش شیوه های تربیتی والدین و سبک دلبستگی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر دلبستگی ناایمن، ترس از صمیمیت و اعتیاد به شبکه های اجتماعی در نوجوانان دارای سابقه خودکشی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • تاثیر آموزش هوش معنوی بر میزان گرایش به تفکر انتقادی و خلاقیت هیجانی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • بررسی رابطه مزاحمت های سایبری

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اختلال خواندن (دیسلکسیا)

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • تاثیر روان درمانی بین فردی بر درمان افسردگی نوجوانان: مطالعه موردی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • ﻧﻘﺶ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی، ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • نفش باورهای خودکارآمدی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Body Image and Eating Problems

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • بررسی مقایسهای راهبردهای مقابلهای و تاب آوری در زنان مطلقه و غیر مطلقه

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • بررسی تأثیر برنامه ارتقای تاب آوری و مدیریت استرس بر بهزیستی روانشناختی, معنای زندگی, خوش بینی و رضایت از زندگی زنان بی سرپرست

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Socio‑demographic Characteristics of Trans-s-exuals Referred to the Forensic Medicine Center in Southwest of Iran

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Role of Emotional Dysregulation and Childhood Trauma in Emotional Eating Behavior

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Relationship of social anxiety, body image perception and depression with bulimia nervosa and anorexia nervosa in youth

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Insomnia Disorder

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Anxiety, Stress, Coping

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر علائم افسردگی؛ اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به اختلال بی اشتهایی عصبی: مورد پژوهی چهار بیمار

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی مدیریت شناختی رفتاری استرس بر علائم نورولوژیک بیماران مبتلا به سرگیجه ی روان تنی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • مقایسه سبک زندگی بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی و افراد سالم

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی درمان آدلری بر علایم بالینی و رضایت از زندگی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

  5,000 تومانتعداد فروش : 1
 • اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎﻧﮕﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ مبتنی ﺑر ذهن آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی اجتماعی و افسردگی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺷﻐﻞ ﻣﺎﻳﺮز _ ﺑﺮﻳﮕﺰ (MBTI)

  5,000 تومانتعداد فروش : 1
 • اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش سوگیری توجه و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری شهر اصفهان

  5,000 تومانتعداد فروش : 1
 • بررسی تأثیر فراشناخت درمانی گروهی بر اضطراب مراقبین بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی بستری

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • مقایسه توجه انتخابی در فازهای مختلف اختلال دوقطبی نوع یک و افراد عادی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی برمیزان کفایت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نارسایی توجه

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در ترکیب با دارودرمانی در مقایسه با دارودرمانی بر افسردگی و خشم بیماران مبتلا به افسرده خویی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮوری اﺛﺮات ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺣﺎﻓﻈﻪ: ﻧﻘﺶ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی ﺟﻨﺴﯽ

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ادراک دﻳﺪاری ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ /ﺑﻴﺶﻓﻌﺎﻟﻲ

  5,000 تومانتعداد فروش : 0