روانشناسی عمومی

نمایش 1–16 از 42 نتیجه

 • رابطه هوش هیجانی,خودپنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • امادگی برای-خیانت زناشویی نقش شیوه های تربیتی والدین و سبک دلبستگی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر دلبستگی ناایمن، ترس از صمیمیت و اعتیاد به شبکه های اجتماعی در نوجوانان دارای سابقه خودکشی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • تاثیر آموزش هوش معنوی بر میزان گرایش به تفکر انتقادی و خلاقیت هیجانی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • بررسی رابطه مزاحمت های سایبری

  رایگانتعداد فروش : 0
 • اختلال خواندن (دیسلکسیا)

  رایگانتعداد فروش : 0
 • تاثیر روان درمانی بین فردی بر درمان افسردگی نوجوانان: مطالعه موردی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • ﻧﻘﺶ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی، ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان

  رایگانتعداد فروش : 0
 • نفش باورهای خودکارآمدی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  رایگانتعداد فروش : 0
 • رابطه ی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و مکانیسم های دفاعی با علایم اختلال شخصیت مرزی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • Is household food insecurity a determinant of weight status in patients with type 2 diabetes in rural areas?

  رایگانتعداد فروش : 0
 • Body Image and Eating Problems

  رایگانتعداد فروش : 0
 • بررسی مقایسهای راهبردهای مقابلهای و تاب آوری در زنان مطلقه و غیر مطلقه

  رایگانتعداد فروش : 0
 • بررسی تأثیر برنامه ارتقای تاب آوری و مدیریت استرس بر بهزیستی روانشناختی, معنای زندگی, خوش بینی و رضایت از زندگی زنان بی سرپرست

  رایگانتعداد فروش : 0
 • Socio‑demographic Characteristics of Trans-s-exuals Referred to the Forensic Medicine Center in Southwest of Iran

  رایگانتعداد فروش : 0
 • Role of Emotional Dysregulation and Childhood Trauma in Emotional Eating Behavior

  رایگانتعداد فروش : 0