روانشناسی شخصیت

مشاهده همه 12 نتیجه

 • آزمون پنج عاملی NEO

  10,000 تومانتعداد فروش : 0
 • تاثیر آموزش هوش معنوی بر میزان گرایش به تفکر انتقادی و خلاقیت هیجانی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • پرسشنامه ی چند وجهی شخصیتی مینه سوتا

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎﻧﮕﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ مبتنی ﺑر ذهن آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی اجتماعی و افسردگی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ادراک دﻳﺪاری ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ /ﺑﻴﺶﻓﻌﺎﻟﻲ

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • مقایسه کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و دوقطبی II

  5,000 تومانتعداد فروش : 2
 • ماتم و مالیخولیا زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 0
 • هذیان و رویا زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 1
 • روشنگری جنسی کودکان زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 0
 • ورای اصل لذت زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 0
 • ضمیر ناخودآگاه زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 1
 • اشتباهات لُپی زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 0