روانشناسی اجتماعی

مشاهده همه 23 نتیجه

 • رابطه میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر دلبستگی ناایمن، ترس از صمیمیت و اعتیاد به شبکه های اجتماعی در نوجوانان دارای سابقه خودکشی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Designing and implementing a test for measuring cultural dimensions in primary school

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • بررسی رابطه مزاحمت های سایبری

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • منشا اجتماعی بیماری افسردگی زنان

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • تأثیر مداخله آموزشى بر افزایش خودکارآمدى و آگاهى زنان براى پیشگیرى از خشونت خانگى

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • ﻧﻘﺶ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی، ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • نفش باورهای خودکارآمدی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • بررسی وضعیت سلامت روان و مهارت های مقابله ای در زنان سرپرست خانوار شهر بیرجند

  رایگانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی آموزش مهارت های فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی والدگری و مشکلات رفتاری کودکان در زنان سرپرست خانوار شهر یزد

  رایگانتعداد فروش : 0
 • بررسی تأثیر برنامه ارتقای تاب آوری و مدیریت استرس بر بهزیستی روانشناختی, معنای زندگی, خوش بینی و رضایت از زندگی زنان بی سرپرست

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Socio‑demographic Characteristics of Trans-s-exuals Referred to the Forensic Medicine Center in Southwest of Iran

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Emotion regulation in social anxiety and depression: a systematic review of expressive suppression and cognitive reappraisal

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Relationship of social anxiety, body image perception and depression with bulimia nervosa and anorexia nervosa in youth

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Aggression, Social Stress, and the Immune System in Humans and Animal Models

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Aggression, emotional self-regulation, attentional bias, and cognitive inhibition predict risky driving behavior

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی درمان آدلری بر علایم بالینی و رضایت از زندگی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

  5,000 تومانتعداد فروش : 1
 • اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎﻧﮕﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ مبتنی ﺑر ذهن آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی اجتماعی و افسردگی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی برمیزان کفایت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نارسایی توجه

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • آینده یک پندار زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 0
 • تمدن و ملالتهای آن زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 0
 • توتم و تابو زیگموند فروید

  10,000 تومانتعداد فروش : 0