معرفی کتاب
چگونه روان درمانگر انتخاب کنیم؟
📜تا آنجا که به جامعه مربوط است، بیماری روانی صرفا وقتی مشکل آفرین است که هماهنگی اجتماعی را تهدید کند. آزاردهنده ترین حالت برای جامعه وقتی است که نخستین کارکرد ذهن، یعنی توان تفکر روشن و مستدل، مختل شود. اغتشاش ...
مصاحبه تشخیصی
دقیقه 1 : خودتان را به مراجع معرفی کنید  و از مراجع بخواهید که دوست دارد چگونه مورد خطاب قرار گیرد دقیقه 2 تا 4 : گوش دهید  صحبت های فرد بخش اعظم وضعیت روانی خود را نشان می دهد ...
فاقد تصویر شاخص
این کتاب پیچیدگی فرایند مصاحبه را به طور کامل به دانشجویان نشان میدهد زمانی که خواننده به فصول انتهایی می رسد و جزییات مصاحبه را با استفاده از فرایند تشخیصی تایید و رد کردن می آموزد ادراک جامعی نیز از ...
توسط
تومان