قدرت دعا

《هیتی جین ایدی》در پرفروش ترین کتابش بنام《در اغوش نور》 می نویسد که در سال ۱۹۷۳ در طی مدتی که حالت بین مرگ و زندگی را تجربه میکرد دید که فرشتگان برای پاسخ به دعاهایش به سوی او می آیند.آنها در کارشان سرشار عشق و شادی بودند.چنین می نمود که این دعاها پرتوی نور شده که از زمین به صورت شهاب فرستاده می شوند. او در ادامه می گوید: به گونه ایی روشن به من گفتند که تمام دعاها از سرعلاقه شنیده و پاسخ داده میشود.من درک کرده ام همین که دعاهای از سر شوقمان ابراز می شود لازم است از آنها در گذریم و در پاسخگویی به آنها به قدرت خداوند اعتماد کنیم.او نیاز های ما را در تمام اوقات می داند و فقط منتظر درخواست ماست تا یاریمان دهد.او تمام توانایی هارا دارد تا دعاهارا مستجاب کند وقتی که ما با خواستی دقیق تقاضا کنیم بدون شک به دست خواهیم آورد.

پی نوشت: دعا کنید چنان که همه چیز به خدا بستگی دارد و کار کنید چنان که همه چیز به انسان بستگی دارد

توسط
تومان