آخرین مطالب

خودکارهای ناسا

خودکارهای ناسا

هنگامی که ناسا برنامه فرستادن فضانورد به فضا را آغاز کرد با مشکل کوچکی مواجه شد.آنها دریافتند که خودکارهای موجود در فضا بدون جاذبه کار نمیکنند. در واقع جوهر خوکار به سمت پایین جریان نمی یابند و روی سطح کاغذ نمیریزد.برای حل این مشکل آنها شرکت مشاورین اندرسون را انتخاب کردند.تحقیقات بیش از یک دهه بطول انجامید.۱۲ میلیون دلار صرف شد و درنهایت آنها خودکاری طراحی کردند که در محیط بدون جاذبه می نوشت. زیر آب کار میکرد.روی هر سطحی حتی کریستال می نوشت و از دمای زیر صفرتا۳۰۰ درجه سانتیگزاد کار میکرد. روس ها یک راه حل ساده تر داشتند آنها از مداد استفاده کردند.   پی نوشت: راه حل های همیشه وجود دارند و وجود خواهند داشت اما […]

مقایسه ویژگی های شخصیتی زنان مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و زنان غیرمبتلا

مقایسه ویژگی های شخصیتی زنان مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و زنان غیرمبتلا

با توجه به تاثیرات فراگیر اختلال ملال جنسیتی برعملکرد اجتماعی و روانی مبتلایان و همچنین آگاهی نسبت به این اختلال وجود دارد که در نتیجه منجر به برخوردهای نامناسب و غیرمنطقی می شود.ضرورت وارسی دقیق و آگاهی بخش این اختلال آشکار می شود.بنابراین هدف از پژوهش حاضر تعیین تفاوت ویژگی های زنان مبتلا به این اختلال ملال جنسیتی و زنان غیرمبتلا با استفاده از آزمون رورشاخ است.   لینک دانلود 

مقایسه توجه انتخابی در فازهای مختلف اختلال دوقطبی نوع یک و افراد عادی

مقایسه توجه انتخابی در فازهای مختلف اختلال دوقطبی نوع یک و افراد عادی

از آنجا که در اختلال دوقطبی، نقص توجه، نقص اصلی عصب روانشــناختی در نظر گرفته میشود، هدف این پژوهش، مقایسهی توجه انتخابی در فازهای مانیا، افسردگی و یوتایمیا در بیماران مبتال به اختالل دوقطبی نوع یک و افراد عادی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵ تعریف شد. روش: نمونه ی پژوهش ۵۹ نفر بود که ۱۵ نفر آنها در فاز مانیا،۱۰ نفر در فاز افسردگی و ۱۶ نفر در فاز یوتایمیا قرار داشتند و ۱۸ نفر نیز افراد عادی بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند…   لینک دانلود

اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر علائم افسردگی،اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به اختلال بی اشتهایی عصبی

اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر علائم افسردگی،اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به اختلال بی اشتهایی عصبی

بی اشتهایی عصبی اختلالی است که درنتیجه هیجانات به هم ریخته روي میدهد. هدف پژوهش حاضربررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر علائم افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به اختلال بیاشتهایی عصبی بود. در یک بررسی تک موردي آزمایشی از نوع خط پایه چندگانه فرایند درمان بر روي چهار آزمودنی که به روش در دسترس انتخاب شده بودند انجام گرفت. چهار شرکت کننده مبتلا به اختلال سازگاري افراد با اختلال بیاشتهایی عصبی، پیش از مداخله، حین مداخله و پس از مداخله ارزیابی شدند، ابزار اندازهگیري شامل مصاحبه بالینی بر طبق انجمن روانشناسی آمریکا (۲۰۱۳)و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند (۱۹۹۵)بود. برای عینی سازي میزان بهبودي از فرمول درصدي بهبودي استفاده شد.   لینک دانلود

نمرات اعلام شده درس مبانی مشاوره ساعت بعد از ظهر

نمرات اعلام شده درس مبانی مشاوره ساعت بعد از ظهر

طبق گفته استاد این نمره های برگه است و هرکسی که اعتراض دارد تا غروب امروز مهلت دارد تا اعتراض خود را نسبت به نمرات خود اعلام نمایند . با احترام , اسماعیل عباسی نمرات به شرح زیر میباشد : ۹۳۲۷۸۱۰۱۵۵ : ۱۷.۲۵ ۹۵۲۲۵۵۵۷۱ : ۲۰ ۹۳۲۳۴۲۰۴۵ : ۱۳.۲۵ ۹۵۲۲۳۹۵۰۵ : ۱۶ ۹۵۲۲۳۸۹۰۸ : ۱۰ ۶۵۰۳۶۰۵۰۲ : ۱۶.۲۵ ۹۴۳۰۲۱۵۳۳ : ۱۹.۲۵ ۹۵۲۲۳۹۰۰۳ : ۱۱.۵۰ ۹۵۲۲۵۶۵۹۹ : ۱۷ ۹۵۲۰۰۵۷۹۸ : ۱۷ ۹۵۲۱۹۸۹۳۳ : ۱۳.۵۰ ۹۶۲۱۷۳۹۰۴ : ۱۶.۲۵ ۹۵۲۰۱۱۵۵۶ : ۱۷.۲۵ ۹۵۲۱۹۴۵۲۰ : ۱۵.۲۵ ۹۶۲۰۱۲۳۹۷ : ۱۳ ۹۵۰۳۸۶۹۹۱ : ۱۵ ۹۵۲۲۵۲۲۴۴ : ۱۶.۲۵ ۹۵۲۲۵۸۶۶۱ : ۱۷.۵۰ ۹۴۳۲۷۵۲۲۶ : ۱۲.۷۵ ۹۵۲۰۱۱۶۸۰ : ۱۶ ۹۴۳۲۷۹۲۷۶ : ۲۰ ۹۵۲۱۹۴۴۴۲ : ۱۹.۵۰ ۹۶۰۲۳۴۰۵۳ : ۱۹.۲۵ ۹۶۰۱۹۴۵۵۱ : ۲۰ ۹۵۲۲۴۵۶۳۹ : ۲۰ ۹۳۰۲۵۶۲۲۴ : ۱۳ ۹۶۰۲۴۶۳۰۶ : […]

نمرات اعلام شده درس مبانی مشاوره ساعت صبح

نمرات اعلام شده درس مبانی مشاوره ساعت صبح

طبق گفته استاد این نمره های برگه است و هرکسی که اعتراض دارد تا غروب امروز مهلت دارد تا اعتراض خود را نسبت به نمرات خود اعلام نمایند . با احترام , اسماعیل عباسی نمرات به شرح زیر میباشد : ۹۶۰۲۲۷۸۷۰ : ۱۶.۲۵ ۹۵۲۱۹۷۱۴۹ : ۱۲ ۹۵۲۱۹۵۸۱۸ : ۱۸.۵۰ ۹۵۲۲۵۰۳۴۸ : ۱۸.۷۵ ۹۵۲۰۱۲۵۵۲ : ۱۷.۵۰ ۹۶۲۰۱۹۹۳۱ : ۲۰ ۶۵۰۳۴۸۶۵۴ : ۱۶ ۹۴۳۰۲۵۰۸۲ : ۱۴.۲۵ ۹۶۲۱۷۳۶۰۸ : ۲۰ ۹۶۲۱۷۳۵۸۷ : ۱۸.۷۵ ۹۶۰۱۶۹۴۰۰ : ۱۸.۵۰ ۹۶۲۰۰۲۹۰۲ : ۱۶.۷۵ ۹۶۲۱۷۴۱۵۹ : ۲۰ ۹۶۲۰۱۸۳۶۳ : ۱۶.۲۵ ۹۶۲۷۸۱۰۱۴ : ۱۶.۲۵ ۹۶۲۰۲۱۳۱۹ : ۱۴.۷۵ ۹۶۰۱۸۴۲۱۰ : ۲۰ ۹۶۲۲۴۴۶۷۳ : ۱۵.۵۰ ۹۶۲۷۸۱۰۱۶ : ۱۵ ۹۶۰۱۵۱۹۹۳ : ۱۶.۵۰ ۹۶۰۱۷۱۷۴۰ : ۱۰ ۹۵۲۰۲۹۳۶۳ : ۱۷.۵۰ ۹۶۲۱۷۳۵۳۱ : ۲۰ ۹۶۲۱۷۳۶۷۲ : ۲۰ ۹۵۰۳۶۱۶۰۳ : ۱۷.۷۵ ۹۶۲۲۴۴۹۷۶ : ۱۸ ۹۶۰۱۴۸۳۴۶ : […]

موسی و یکتا پرستی زیگموند فروید

موسی و یکتا پرستی زیگموند فروید

  موسی و یکتا پرستی (moses and monotheism) نام کتابی است که در سال 1937 توسط زیگموند فدوید نوشته شده است. فروید در این کتاب احتمال عبرانی نبودن موسی را مطرح ساخته و می نویسد موسی اشراف زاده ای مصری بوده که احتمالاٌ پیرو آخناتون یکتاپرست مصر باستان بوده است. کتاب از سه بخش تشکیل شده و بخشی از کارهای فروید در ارتباط با تئوری روانکاوی به منظور ارائه فرضیاتی در مورد رخدادهای تاریخی به‌شمار می‌رود. فروید قبلاً هم از این تئوری در کتاب دیگرش به نام توتم و تابو استفاده کرده بود. فروید نتبجه می‌گیرد که موسی پیرو دین یکتاپرستی آتون بوده اما به علت سست شدن قدرت امپراتوری پس از اخناتون و طرد دین اتون توسط مصریان، موسی این دین را به جای ادامه […]

صورت مسئله تان را دقیقا مشخص نمایید

صورت مسئله تان را دقیقا مشخص نمایید

استادی وارد کلاس شد.سه رقم ۸ و ۴ و ۲ را روی تخته نوشت و سپس رو به شاگردانش کرد و پرسید :(( خب پاسخ چیست؟؟)) برخی از شاگردان گفتند:((جمعش میشود: ۱۴)) استاد سرش را به علامت منفی تکان داد. برخی دیگر گفتند:(( یک تصاعد عددی است و عدد بعد هم میشود ۱۶)) استاد سرش را به علامت منفی تکان داد. عده ایی که در ته کلاس بودند گفتند :(( جوابش میشود ۶۴)) استاد بازهم سرش را به علامت منفی تکان داد و گفت((نه)).همه ی شما در جواب دادن به این مسئله عجله کردید و هیچکدام نپرسیدید:(مسئله چیست؟!). مادامی که این سوال کلیدی را نپرسیده باشید نه تنها قادر به تشخیص مسئله نخواهید بود بلکه پاسخ آن را هم نخواهید […]

توتم و تابو اثر زیگموند فروید

توتم و تابو اثر زیگموند فروید

فروید در این کتاب آنچه را در کتب دیگران در باب آداب و رسوم و احساسات و تفکرات و طرز زندگی مردمان اولیه خوانده بود، با نتایجی که از احوال بیماران روانی به دست آورده بود مقایسه کرده و چنین نتیجه می گیرد که سازمان فکری و احساسی مردمان اولیه با بیماران روانی وجوه اشتراک فراوانی دارد: مثلا بیمار روانی برای فکر و اندیشه خود قدرت فراگیر غیرقابل محدودی قائل است. فروید همچنین متوجه شد که در احساسات مردمان اولیه بین عشق و کینه فاصله چندانی نیست: از یکطرف سر دشمن را از تن جدا می کنند و از طرف دیگر در برابر سر بریده ندبه و زاری می کنند. همینطور ماجرای کشتن پدر توسط فرزندان در قبایل بومی و […]

1 2 3

جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):