تمام مطالب دسته بندی : پیشینه تحقیقات

اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی برمیزان کفایت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نارسایی توجه

اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی برمیزان کفایت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نارسایی توجه

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی در میزان کفايت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی نارسایی توجه است، جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کودکان ۱۱ تا ۱۳ سال بیش فعال نارسایی توجه مراجعه کننده به کلینیک بهار در سال ۹۳ است که باروش نمونه گیری درسترس ۲۴ کودک بیش فعال نارسایی توجه به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی ۱۲ کودک در گروه آزمایش و ۱۲ کودک در گروه کنترل جایگزین شدند. طرح پژوهش حاضر نيمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد که در این طرح گروه آزمایش تحت کاربندی آموزش مهارت های اجتماعی در ۱۰ جلسه قرار گرفت. جهت تشخیص اختلال بیش فعالی نارسایی […]