تمام مطالب دسته بندی : بالینی

تاثیر شناخت درمانی بر ذهن بر آگاهی بر افسردگی_اضطراب و علایم جسمانی مبتلایان به آسم

تاثیر شناخت درمانی بر ذهن بر آگاهی بر افسردگی_اضطراب و علایم جسمانی مبتلایان به آسم

آسم یک بیماري مزمن است که ۵% جمعیتجهان را شامل میشود و بیش از (۴۰%)مبتلایان حداقل یکباردر سال به علت حملاتآسمی بستري میشوند و به عنوان یک بیماري روانتنی شناخته شده است. درپژوهشهاي مختلفی شیوع اختلالات روانپزشکی از قبیل اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به آسممشاهده شده است. پژوهشها نشان میدهندکه (۴۶ % )از بیماران شرکت کننده در پژوهش بهاختلالات روانپزشکی مبتلا هستند که (۷۸ %) از اینافراد نشانه هاي اضطراب و (۶۵ % )نشانه هايافسردگی را گزارش کردند. مطالعات نشان میدهدکه افسردگی در بیماران آسم بیشتر از افراد عاديجامعه است و وجود افسردگی با سابق ۀ ابتلا بهبیماري آسم رابطه مستقیم دارد. در مطالعاتدیگر میزان شیوع اضطراب در بیماران آسم، ۱۶ تا(%۲۵) و میزان افسردگی آنان ۴ تا(۴۱ […]

اثربخشی مدیریت شناختی_رفتاری استرس بر علایم نورولوژیک بیمارن زن مبتلا به سرگیجه روان تنی

اثربخشی مدیریت شناختی_رفتاری استرس بر علایم نورولوژیک بیمارن زن مبتلا به سرگیجه روان تنی

سرگيجه واقعي عبارت است از حالتي که بيمار احساس ميکندمحيط پيرامون او گرد سرش ميچرخد و يا اگرچشمانش را ببندد،ميپندارد که خودش به دور محيط ميگردد که علت آن معمولاً آسيب سيستم و ستيبولر وارتباطات مرکزي آن ميباشد. بيمار ايناحساسات را به صور مختلف بيان ميکند .(۱). احساس منگي و پريدر سر، وجود سختي و احساس گذاشتن سر زير منگنه، چرخش درسر، سبکي سر و ترس از افتادن معمولاً شکاياتي هستند که بيمارانمبتلا به سرگيجههاي غيرواقعي از آن شکايت دارند؛ و در غالب مواردعلت غيرارگانيک و مسائل روحي رواني داشته و در تعدادي ازبيماران اختلال سيستميک مطرح است ( ۲). بهطورکلي از علل شايعو مهم سرگيجه ميتوان به آسيبهاي دهليزي، آسيبهاي زاويه پلمخچه، اختلالات گردش خون سپين مغز، آسيبهاي مخچه،آسيبهاي […]

فراوانی وسواس فکری_عملی در اختلالات طیف اسکیزوفرنیا:اعتبار تشخیصی زیر گروه اسکیزو_وسواس

فراوانی وسواس فکری_عملی در اختلالات طیف اسکیزوفرنیا:اعتبار تشخیصی زیر گروه اسکیزو_وسواس

اختلال وسواس فکری_عملی(OCD) و علایم وسواس فکری_عملی(OCS) ذر قسمت عمده ایی از بیماران مبتلا به اختلالات طیف اسکیزوفرنیا دیده میشود.از این رو، محققان زیر گروه اسکیزو_وسواس را برای این گونه اختلالات پیشنهاد می دهند.هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اعتبار تشخیص زیر گروه اسکیزو_وسواس با تعیین میزان فراوانی OCD و OCS در بیماران مبتلا اختلالات طیف اسکیزوفرنیا و ارتباط آن با برخی ویژگی های بالینی این بیماران است. لینک دانلود

بررسی اختلال خواب دوران بارداری با تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد نوزاد

بررسی اختلال خواب دوران بارداری با تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد نوزاد

بارداری،یکی از شایع ترین عوامل زمینه ساز اختلالات خواب می تواند باعث ایجاد مشکلات جسمی و روانی در مادران باردار میشود و ممکن است برای چنین نیز مشکلاتی بوجود آورد.مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین اختلالات خواب دوران بارداری با تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد نوزاد انجام شد. لینک دانلود

بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر افسردگی،اضطراب،استرس و دردهای شکمی بیماران مبتلا به دردهای شکمی روان تنی مزمن

بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر افسردگی،اضطراب،استرس و دردهای شکمی بیماران مبتلا به دردهای شکمی روان تنی مزمن

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک برافسردگی، اضطراب و استرس بیماران زن مبتلا به دردهای شکمی روانتنی مزمن کلینیکی در شیراز بود. روش: این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش تمامی زنان مبتلا به دردهای شکمی روانتنی مزمن بود که ازاین بین نمونهای به حجم ۴۰ نفر انتخاب شدند که ازاینبین، پژوهش نهایتاً با (۳۰نفر ) ۱۵ نفر گروه آزمایش و۱۵نفر گروه کنترل انجام شد. این افرادبه صورت تصادفی در ۲ گروه ۱۵ نفری در دو گروه آزمایش و گروه کنترلگمارده شدند. در این روش مداخله، (گروه آزمایش تحت ۱۰ هفته هرهفته سه جلسه ۴۰ دقیقهای)درمان نوروفیدبک قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد و […]

تحولات تکاملی علم اعصاب (نوروساینس) از آغاز تا به امروز

تحولات تکاملی علم اعصاب (نوروساینس) از آغاز تا به امروز

رفتارهاى هوشمند و رويدادهاى كالبدشناسى عصبى در مسيرهاى حسى و حركتى مغزى و روابط آن ها با ماهيتغيرمادّى ذهن اعم از آگاهى، هوش، استرس، ترس، تصميم، تفكر، ادراك، حافظه، احساس، استدلال و نيز تمام روندهاى نا آگاهانه شناختى از زمان هاى دور تا به امروز، دستخوش ديدگاه هايى چون فلسفه،روانشناسى، علوم شناختى و مهندسى زيست پزشكى قرار گرفته است به طورى كه پاتريشا چرچلند با انتشار كتاب نوروفيلوزوفي (دهه ۱۹۸۰ )، الكساندر لوريا (دهه ۱۹۷۰ )، جورج ميلر و مايكل گازانيگا (دهه ۱۹۷۰ ) و در اوايل قرن ۲۱ (دو دهه اخير)، به ارائه مفهومى خاص از تحولات دانش عصبى با ديدگاه هاى فوق الذكر، تحت عنوان فلسفه عصبى ، روانشناسى عصبى ، علوم اعصاب شناختى و مهندسى عصبى پرداختند […]

بررسی ارتباط کیفیت خواب با تعادل در دانشجویان در معرض محرومیت از خواب

بررسی ارتباط کیفیت خواب با تعادل در دانشجویان در معرض محرومیت از خواب

شیوع احتلالات خواب در جوامع مدرن رو به افزایش است و اغلب به فشارهای کار و استرس مرتبط میباشد.از آنجا که اختلالات خواب بر عملکرد بخش های مختلف سیستم عصبی اثرگذار است،هدف ازین مطالعه بررسی ارتباط بین کیفیت خواب و تعادل در افراد دچار محرومیت از خواب میباشد. لینک دانلود 

مقایسه ویژگی های شخصیتی زنان مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و زنان غیرمبتلا

مقایسه ویژگی های شخصیتی زنان مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و زنان غیرمبتلا

با توجه به تاثیرات فراگیر اختلال ملال جنسیتی برعملکرد اجتماعی و روانی مبتلایان و همچنین آگاهی نسبت به این اختلال وجود دارد که در نتیجه منجر به برخوردهای نامناسب و غیرمنطقی می شود.ضرورت وارسی دقیق و آگاهی بخش این اختلال آشکار می شود.بنابراین هدف از پژوهش حاضر تعیین تفاوت ویژگی های زنان مبتلا به این اختلال ملال جنسیتی و زنان غیرمبتلا با استفاده از آزمون رورشاخ است.   لینک دانلود 

مقایسه توجه انتخابی در فازهای مختلف اختلال دوقطبی نوع یک و افراد عادی

مقایسه توجه انتخابی در فازهای مختلف اختلال دوقطبی نوع یک و افراد عادی

از آنجا که در اختلال دوقطبی، نقص توجه، نقص اصلی عصب روانشــناختی در نظر گرفته میشود، هدف این پژوهش، مقایسهی توجه انتخابی در فازهای مانیا، افسردگی و یوتایمیا در بیماران مبتال به اختالل دوقطبی نوع یک و افراد عادی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵ تعریف شد. روش: نمونه ی پژوهش ۵۹ نفر بود که ۱۵ نفر آنها در فاز مانیا،۱۰ نفر در فاز افسردگی و ۱۶ نفر در فاز یوتایمیا قرار داشتند و ۱۸ نفر نیز افراد عادی بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند…   لینک دانلود

اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر علائم افسردگی،اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به اختلال بی اشتهایی عصبی

اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر علائم افسردگی،اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به اختلال بی اشتهایی عصبی

بی اشتهایی عصبی اختلالی است که درنتیجه هیجانات به هم ریخته روي میدهد. هدف پژوهش حاضربررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر علائم افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به اختلال بیاشتهایی عصبی بود. در یک بررسی تک موردي آزمایشی از نوع خط پایه چندگانه فرایند درمان بر روي چهار آزمودنی که به روش در دسترس انتخاب شده بودند انجام گرفت. چهار شرکت کننده مبتلا به اختلال سازگاري افراد با اختلال بیاشتهایی عصبی، پیش از مداخله، حین مداخله و پس از مداخله ارزیابی شدند، ابزار اندازهگیري شامل مصاحبه بالینی بر طبق انجمن روانشناسی آمریکا (۲۰۱۳)و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند (۱۹۹۵)بود. برای عینی سازي میزان بهبودي از فرمول درصدي بهبودي استفاده شد.   لینک دانلود

1 2